Hela denna sida är en annons

Ett socialt hållbart samhälle är tryggt

Vi pratar ekonomi, sund, effektiv och i balans men behöver ha i minne att det är dina och mina pengar vi fördelar samt varför pengarna får jobba i samhället och inte i den egna plånboken. Det är för att vi har förväntningar på vad vi ska få ut av samhället som dagis, skola, omsorg, vård, äldreboende, infrastruktur, tjänster och planering samt många flera saker.

För mig är social hållbarhet för varje person och på hela Åland viktigt. Det är likvärdig service för alla vi vill uppnå, för personer med eller utan funktionsnedsättning med eller utan arbete. För att uppnå det måste vi modernisera sociallagstiftningen och förena handikapp- och socialomsorgslagen. I ett modernt samhälle förstår vi att behandla alla lika och inte diskriminera någon. Alla är en resurs enligt sina egna förutsättningar och ambitioner och färdigheter. Om vi ger dem en chans.

Det råder okunskap och i viss mån brist på insyn om hur personer med funktionshinder upplever vardagen och de olika hjälpmedel som behövs. Rätt bemötande är a och o och förståelse att vi alla bär på någon olikhet trots att vi alla verkar lika på ytan, även en person med funktionsnedsättning ska kunna få ihop sitt vardagspussel.

Det är ett nytt sätt att tänka, att vi ska kunna förstå varje individs situation och att mångfald berikar. Men egentligen är det enkelt för ingen vill vara utanför, annorlunda eller till och med mobbad. Därför ska vi utbilda oss att bli normkritiska i skolor, dagis och på arbetsplatser. Syftet är helt enkelt att vi förebygger ohälsa, missnöje och otrygghet genom att i alla delar jobba för ett socialt inkluderande samhälle där vi lägger resurser på det som är vettigt med tanke på att alla ska kunna utvecklas och må bra. Inte så enkelt kanske när resurser ska prioriteras men det finns egentligen ingen annan väg att gå. Tillsammans växer vi och med tolerans och uppmuntrar når vi dit vi vill!

Erica Sjöström
Mycket kan säkert sägas om visit Åland men inte att där saknas ideer och visioner. Vid vårat besök berättar Lotta Berner och Terese Flöjt om verksamheten och vart vi är på väg.
Erica Sjöström
Ett hållbart jordbruk borde vara balanserat och i samklang med naturen. Därför behöver ett ökat jordbruk, särskilt ett ekologiskt sådant, ske parallellt med ökad djurproduktion men även tillsammans med konventionellt jordbruk. I Sverige har man gjort en beräkning om vad som skulle krävas för att jordbruket skulle vara hundra procent ekologiskt. Ja, enbart för växtnäring skulle det krävas tre miljoner kor. Alltså tio gånger så mycket kor som idag, för att få tillräckligt med gödsel. Och för djurproduktionen skulle krävas åkermark motsvarande en och en halv gånger Sveriges hela åkerareal till.
Erica Sjöström
Kommunerna har en tuff situation när kraven via lagstiftningen ökar, planering och miljöproblem behöver lösningar men få som jobbar med frågorna finns. Vi efterfrågar bättre bemötande, tydligare regler och att alla ska vara delaktiga i beslutsprocesser på nya sätt (digitalt). För varje generation ändrar förväntningarna på kommunens service som speglar det globala samhällets förändring i stort. De personella resurserna räcker inte och arbetssätten behöver motsvara de nya kraven från kommuninnevånarna.
Erica Sjöström
EU länderna bör dela på ansvaret för den enorma flyktingström som nu kommer över Medelhavet och då kan förstås Åland ta sitt ansvar också. De åländska kommunerna kan ta beslut om fler flyktingfamiljer till sin kommun eller ansvara tillsammans för någon familj och ordnar med boende och integration för dessa. Även kommunförbundet borde utgöra en plattform för samarbete mellan kommunerna, kring mottagandet och förmedla kunskap samt avtala om tjänster mellan kommunerna.
Erica Sjöström
På Åland finns ett långt kunnande om sjöfart, både inom frakt och passagerartrafik mfl.. Varför pratar man då om att bilda ett kluster? Jo, för att det i en strategi egentligen finns alla ingredienser som vi har på Åland med utbildning, företagsutveckling, många underleverantörer och framsynt teknik men med ett kluster stärks samarbetet mellan sektorerna, tjänsterna och kringföretagen på ett framåtriktat sätt. Med ett eget kluster marknadsför vi tydligare den Åländska genuina sjöfarten som ger arbetsplatser och fortsatt näringsverksamhet.